top of page

Allmänna villkor

TRIFECTA AB

559448-9204

 

1. AVTALET

1.1. Vid beställning av produkter (BESTÄLLNING) tillämpas detta avtal (AVTALET) mellan Trifecta AB, 559448-9204, 073 658 98 05, Plöjaregatan 54A, 583 33, Linköping, info@klasskassan.com (BOLAGET), samt den som genomför bokning (KONTAKTPERSON).

 

1.2. KONTAKTPERSON skall vid BESTÄLLNING vara minst 18 år gammal och inte ha sin rättshandlingsförmåga inskränkt. Om KUNDEN vid avtalstillfället är under 18 år måste en förälder eller förmyndare genomföra bokningen (FÖRMYNDARE). FÖRMYNDAREN blir då avtalspart och BOLAGET riktar sina anspråk enligt AVTALET mot denne.

 

1.3. Vid BESTÄLLNING godkänns AVTALET i sin helhet.

 

1.4. AVTALET löper från och med BESTÄLLNING till och med att leveransen fullgörs.

 

1.5. Med värdet på ordern menas den summa som BOLAGETS fordran mot KONTAKTPERSONEN uppgår till inklusive moms.

 

1.6. AVTALET tillämpas endast vid beställning av BOLAGETS verksamhetsgren KLASSKASSAN.

 

2. BETALNING

2.1. Om inget annat särskilt har avtalats skall betalning ske genom faktura. Utställande av faktura sker till KONTAKTPERSON samtidigt som produkterna levereras. Faktura ställs med faktureringsavgift på 49 SEK samt dröjsmålsränta om 24 % med 20 dagars betalningstid. Gällande lag om påminnelseavgift gäller. 

 

2.2. Sedvanlig kreditprövning på KONTAKTPERSON kan genomföras innan BESTÄLLNINGEN genomförs. Vid undermåligt kreditvärde kan BESTÄLLNING nekas. Vid kreditprövning tillämpas lagstadgade regler.

 

3. LEVERANS

3.1. Efter korrekt genomförd order skickas BESTÄLLNINGEN från BOLAGET inom 3-10 dagar. Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter. Förseningar i leveransen på grund av lagerbrist, onormal arbetsbelastning, eller andra extraordinära omständigheter kan föranleda längre leveranstider.

3.2. Leveranskostnaderna uppgår till en mängdkvoterad kostnad som bärs av KONTAKTPERSONEN. Uppgår värdet på BESTÄLLNINGEN till mer än 30 000 SEK ink MOMS bärs kostnaderna av BOLAGET.

4. ÅNGERRÄTT 

4.1. KONTAKTPERSONEN har rätt att inom 14 dagar från att denne fått produkterna i sin besittning, ångra sig och därmed frånträda avtalet genom att tydligt meddela BOLAGET om detta. KONTAKTPERSONEN skall meddela detta via e-post till info@klasskassan.com. I meddelandet ska namn, adress, e-postadress, ordernummer, bankuppgifter samt ångrad produktet anges.

 

4.2. När KONTAKTPERSONEN meddelat BOLAGET om att denne har utnyttjat sin ångerrätt, ska KONTAKTPERSONEN så snart som möjligt och senast inom 14 dagar returnera produkten/produkterna till BOLAGET. KONTAKTPERSONEN skall själv bekosta eventuella fraktavgifter. 

 

4.3. Återbetalning sker genom samma betalningsmetod som användes vid köpet och är kunden tillhanda inom 30 dagar. Vid betalning enligt betalsätt reglerat i 2.1. sker återbetalning genom banköverföring. 

 

4.4. Om KONTAKTPERSONEN är en juridisk person eller fysisk person som bedriver näringsverksamhet omfattas BESTÄLLNINGEN inte av detta avsnitt och har vidare inte ångerrätt som konsumenter åtnjuter enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. 

 

5.5. BOLAGET förbehåller sig rätten att göra avdrag på återbetalningsbeloppet för användning av produkter som KONTAKTPERSONEN beställt. Med användning menas såväl om förpackning samt emballage brutits eller att produkterna har skador eller andra dylika omständigheter som försvårar BOLAGETS möjlighet att vidaresälja produkterna. Nedsättningen kan ske med upp till 100% 

 

7.6. Av hälso- och hygienskäl gäller inte ångerrätten vid köp av produkter av specifika varuslag, om kunden har brutit förseglingen på förpackningen. 

 

5. GARANTI

5.1. Om inget annat särskilt har avtalats har samtliga produkter som BOLAGET saluför en viss begränsad produktgaranti som löper från och med BESTÄLLNING till och med 3 månader, GARANTIFRIST.

 

5.2. Produktgarantin omfattar fel som fanns vid avlämnandet av BESTÄLLNINGEN och fel som uppkommit vid senare tillfällen. 

 

5.3. Fel som uppkommit på grund av vanvård, onormalt användande, slitage eller annan användning av produkter som inte följer tillverkarens anvisning omfattas inte av produktgarantin.

 

5.4. Produktgarantin omfattas inte av produkter vars varuslag inte tillåter BOLAGET att undersöka om fel föreligger och hur det uppkommit.

 

6. DONATION

6.1. BOLAGET åtar sig att donera en viss procentsats av BOLAGETS årliga resultat som härrör från BOLAGETs verksamhetsgren KLASSKASSAN, enligt p 1. 6, till ideella verksamheter.

 

6.2. Procentsatsen fastställs ensamt av BOLAGET inför varje räkenskapsår. 

 

6.3. För räkenskapsåret 2023/2024 uppgår procentsatsen till 2,7 procent.

 

6.4. BOLAGET har ensamrätt att välja de ideella organisationer som ska erhålla donationer enligt punkt 6.1. Ideella organisationer kan inkludera ideella föreningar, trossamfund och andra liknande välgörenhetsorganisationer.

 

6.5 BOLAGET ska göra sitt val enligt punkt 6.4 senast vid den tidpunkt som anges i punkt 6.6.

 

6.6. Bindande utfästelse om donering, enligt 6.1., skall ske senast sju månader efter det för BOLAGETS gällande räkenskapsårets slut. 

 

7. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

ÄNDRING AV BOLAGETS ALLMÄNNA VILLKOR

7.1. BOLAGET förbehåller sig rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses accepterade i samband med bokning eller besök på webbplatsen.

 

FORCE MAJEURE

7.2. BOLAGET är befriat från påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som BOLAGET inte rimligen kunnat råda över eller förutse. 

 

LAGVAL OCH TVIST

7.3. Vid eventuell tvist åtar sig BOLAGET att fullfölja beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

7.4. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

7.5. BOLAGET reserverar sig för eventuella tryckfel på de plattformar som produkterna marknadsförs samt eventuell slutförsäljning av produkter. BOLAGET förbehåller sig rätten att skicka liknande produkt om beställd produkt saknas i varulagret och förväntas orsaka längre dröjsmål.

7.6. BOLAGET ansvarar inte för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och av andra faktorer utanför BOLAGETS direkta kontroll.

bottom of page